logowanie | rejestracja
capri.pl » klub » Stowarzyszenie capri.pl » statut

Statut Stowarzyszenia capri.pl

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie capri.pl" (zwane dalej "Stowarzyszeniem").

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą członków na zasadach dobrowolności.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
 2. Decyzję o przystąpieniu do wyżej wymienionych organizacji podejmuje Zarząd.

§6

 1. Stowarzyszenie posiada prawo używania znaku, odznak i pieczęci wg wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd.
 2. Powyższe nie uchybia przepisom o ochronie praw autorskich.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja motoryzacji z lat jej świetności, które Stowarzyszenie określa jako lata 60-te i 70-te XX wieku, integrowanie społeczności właścicieli i miłośników samochodów z tych lat oraz działalność na rzecz tej społeczności, ze szczególnym zainteresowaniem skupionym na samochodach marki Ford.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. organizowanie imprez masowych, zlotów, wystaw, prezentacji, szkoleń i innych spotkań,
 2. ochronę zabytków motoryzacji,
 3. krzewienie wiedzy wśród społeczeństwa w zakresie starej motoryzacji,
 4. ochronę praw i interesów członków stowarzyszenia,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 6. realizowanie zadań wynikających z członkostwa w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

§10

 1. Członkami nadzwyczajnymi i zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia, oraz będące właścicielem następujących modeli samochodu marki Ford:
  1. Capri (wszystkie wersje i odmiany z nadwoziami produkcji europejskiej),
  2. wszystkie europejskie modele Forda poprzedzające pojawienie się Capri (grudzień 1968),
  3. europejskie modele Forda wprowadzone do produkcji po premierze Capri (grudzień 1968), ale wycofane z produkcji przed wyprodukowaniem ostatniego europejskiego Capri (a więc: Taunus, Cortina, Consul/Granada, Escort Mk I/II).
 2. W przypadku zbycia lub utraty samochodu określonego w punkcie 1, członek może stać się członkiem wspierającym lub zrezygnować z członkostwa.

§ 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne niebędące właścicielem samochodu określonego w § 10, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oraz przedsiębiorcy, którzy uznają cele Stowarzyszenia, są zainteresowani rozwojem jego działalności oraz wesprą Stowarzyszenie materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób.

§ 12

Członkami honorowymi mogą być osoby, których zasługi zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju stowarzyszenia oraz jego działalności. Decyzje o nadaniu tytułu podejmuje Zarząd. Członek Honorowy może być jednocześnie członkiem nadzwyczajnym, zwyczajnym albo wspierającym.

§ 13

Członkowi nadzwyczajnemu przysługują następujące prawa:

 1. biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. udziału w statutowych władzach i pracach Stowarzyszenia,
 3. korzystania ze świadczeń, wynikających z działalności Stowarzyszenia,
 4. używania znaku Stowarzyszenia na określonych przez Zarząd zasadach.

§ 14

 1. Członek zwyczajny nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. brania udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
  2. korzystania ze świadczeń, wynikających z działalności Stowarzyszenia,
  3. używania znaku Stowarzyszenia na określonych przez Zarząd zasadach.

§ 15

 1. Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający ma prawo:
  1. brania udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
  2. korzystania z niektórych, określonych przez Zarząd świadczeń,
  3. używania znaku Stowarzyszenia na określonych przez Zarząd zasadach.

§16

Członek nadzwyczajny, zwyczajny i wspierający jest obowiązany:

 1. brać czynny udział w realizacji celów statutowych,
 2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Stowarzyszenia,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§17

 1. Członków nadzwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, po zaopiniowaniu kandydatury zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 5.
 2. Wniosek może zostać złożony przez kandydata na członka nadzwyczajnego lub innego członka nadzwyczajnego za zgodą kandydata.
 3. W przypadku samodzielnego zgłoszenia wniosku, kandydat na członka nadzwyczajnego powinien spełniać następujące warunki:
  1. regularnie wywiązywać się z zobowiązań wobec Stowarzyszenia, w szczególności regularnie opłacać składkę członkowską,
  2. posiadać przez okres co namniej jednego roku status członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
  3. brać regularny udział w działalności Stowarzyszenia,
  4. mieć udokumentowany wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia.
 4. W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych przez innego członka nadzwyczajnego, kandydat nie musi spełniać wymogów wskazanych w ustępie 3. Wniosek taki może zostać złożony wyłącznie w oparciu o udokumentowane zasługi kandydata na rzecz Stowarzyszenia.
 5. Przyjęcie kandydata w poczet członków nadzwyczajnych zależne jest od oceny i głosowania innych członków nadzwyczajnych. Przyjęcie kandydata wymaga akceptacji ponad połowy wszystkich członków nadzwyczajnych.
 6. Głosowanie i przyjęcie uchwały następuje w terminie do 30 dni od złożenia wniosku.
 7. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach odmówić przyjęcia na członka nadzwyczajnego.
 8. Odwołanie od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia na członka wnosi się w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który uchwałę podjął. Odwołanie od uchwały Zarządu rozpatrywane jest przez walne zebranie członków. Uchwała podjęta po rozpoznaniu odwołania jest ostateczną.
 9. W terminie 14 dni od przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków, nowo przyjęty członek zobowiązaany jest uiścić wpisowe oraz opłatę członkowską. Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy członków.

§18

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwaly Zarząd, w terminie 30 dni od złożenia wniosku przez kandydata.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może odmówić wpisania w poczet Członków.
 3. Odwołanie od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia na członka wnosi się w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który uchwałę podjął. Odwołanie od uchwały Zarządu rozpatrywane jest przez walne zebranie członków. Uchwała podjęta po rozpoznaniu odwołania jest ostateczna.
 4. W terminie 14 dni od przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków, nowo przyjęty członek zobowiązaany jest uiścić wpisowe oraz opłatę członkowską. Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy członków.

§ 19

 1. Członkostwo ustaje wskutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich,
  2. w przypadku członków zwyczajnych i nadzwyczajnych - na wskutek zbycia lub utraty samochodu określonego w §10 i rezygnacji członka z dalszego członkostwa w Stowarzyszeniu jako czonek wspierający,
  3. śmierci członka, likwidacji czlonka wspierającego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osoba prawną,
  4. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  5. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
  6. likwidacji Stowarzyszenia.
 2. Członek może być skreślony z listy z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 miesiąca od rozpoczęcia roku kalendarzowego, za który należy się składka. Decyzję o skreśleniu członka podejmuje Zarząd, w formie uchwały z podaniem przyczyny skreślenia i pouczeniem o trybie złożenia odwołania.
 3. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia, jeżeli:
  1. nie przestrzega postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. działa na szkodę Stowarzyszenia lub jego Członków,
  3. wykorzystuje Członkostwo do celów nieuzgodnionych z Zarządem,
  4. swym kontrowersyjnym i niewłaściwym zachowaniem naraża na szwank imię Stowarzyszenia.
 4. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd w formie uchwały z podaniem przyczyny wykluczenia i pouczeniem o trybie złożenia odwołania.
 5. Do odwołań od uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, stosuje się odpowiednio przepis § 17 ust. 8 statutu.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

§20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. walne zebranie członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§21

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.

§22

 1. Wybory Członków Zarządu oraz Komisji rewizyjnej odbywają się jawnie, chyba, że walne zebranie członków uchwaliło głosowanie tajne.
 2. Walne zebranie członków ma prawo powoływania nowych członków Zarzadu albo Komisji Rewizyjnej na miejsce tych, którzy ustąpili bądź zostali odwołani w czasie kadencji. Liczba powołanych w ten sposób członków Zarządu albo Komisji rewizyjnej nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru na początku kadencji.

§23

 1. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej polowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Głosowania władz Stowarzyszenia odbywają się jawnie, chyba, że uchwalono głosowanie tajne.

Walne zebranie członków

§24

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władza Stowarzyszenia. Walne zebranie członków może się wypowiadać o wszystkich sprawach Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji walnego zebrania członków w szczególności należy:
  1. ustalanie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian Statutu,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok kalendarzowy.
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  6. wybór prezesa Stowarzyszenia, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  7. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia,
  8. uchwalanie regulaminu walnego zebrania członków,
  9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  10. podejmowanie uchwal w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§25

 1. Walne zebranie członków odbywa się raz w roku.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad walnego zebrania członków ustala Zarząd i zawiadamia o tym władze i członków Stowarzyszenia nie później niż na dwa miesiące przed terminem walnego zebrania członków,
 3. Obrady otwiera prezes Stowarzyszenia i prowadzi je do momentu wybrania przewodniczącego walnego zebrania członków.

§26

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek połowy ogólnej liczby członków nadzwyczajnych albo na wniosek połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
 3. Nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Wnioskodawcy mają prawo do przedstawienia Zarządowi porządku obrad.
 5. Obrady otwiera prezes Stowarzyszenia i prowadzi je do momentu wybrania przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zebrania członków.

§27

W walnym zebraniu członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - Członkowie nadzwyczajni Stowarzyszenia,
 2. z głosem doradczym - Członkowie zwyczajni, Członkowie wspierający, Członkowie honorowi, a także inni goście walnego zebrania członków zaproszeni przez naczelne władze Stowarzyszenia.

Zarząd

§28

Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia w okresie między walnymi zebraniami członków.

§29

 1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
  1. zapewnienie wykonania uchwal walnego zebrania członków,
  2. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  3. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i projektów budżetowych,
  4. składanie sprawozdań walnemu zebraniu członków,
  5. określanie zakresu uprawnień i obowiązków poszczególnych członków Zarządu,
  6. określanie zakresu świadczeń przysługujących Członkom wspierającym,
  7. powoływanie zespołów stałych lub okresowych do wykonywania określonych zadań,
  8. zapewnienie bieżącego finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia,
  9. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
  10. opracowanie i zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych dla innych władz,
  11. podział środków uzyskanych z działalności Stowarzyszenia na poszczególne dziedziny działalności statutowej,
  12. ustalanie wzorów znaku, odznak i pieczęci Stowarzyszenia oraz zasad ich używania,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym o przyjmowaniu, skreślaniu i wykluczaniu członków,
  14. ustalanie zasad opłacania i wysokości składek od członków nadzwyczajnych, członków zwyczajnych oraz składek minimalnych od członków wspierających,
  15. ustalanie wysokości opłaty wpisowej,
  16. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz samorządowych i państwowych,
  17. ustalenie sposobu powiadamiania członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach,
  18. dokonywanie wykładni statutu Stowarzyszenia,
  19. decydowanie o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz.

§ 30

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez walne zebranie członków.
 2. Wyboru pierwszego Zarządu i prezesa dokonują założyciele Stowarzyszenia.
 3. Walne zebranie członków wybiera prezesa Stowarzyszenia, który wchodzi w skład Zarządu i przewodniczy posiedzeniom.
 4. Zarząd wybiera spośród swoich członków wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów.
 6. W razie ustąpienia prezesa Stowarzyszenia w okresie kadencji, Zarząd wybiera ze swego grona nowego prezesa Stowarzyszenia.
 7. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd,
 8. Regulamin pracy Zarządu wymaga zatwierdzenia przez walne zebranie członków.
 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak raz w roku i zwoływane są w trybie wynikającym z regulaminu Zarządu.

Komisja rewizyjna

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i gospodarczej działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
  2. ocena działalności Stowarzyszenia,
  3. żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie ich działalności,
  4. określanie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości,
  5. składanie sprawozdań walnemu zebraniu członków oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez walne zebranie członków. Walne zebranie członków wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który wchodzi w jej skład i kieruje jej pracami.
 2. Wyboru pierwszej Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego dokonują założyciele Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. W razie ustąpienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona nowego przewodniczącego.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku zgodnie z regulaminem Komisji przez nią uchwalonym. Regulamin komisji rewizyjnej wymaga zatwierdzenia przez walne zebranie członków.

§ 33

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majatek i fundusze stowarzyszenia

§ 34

 1. Na majątek i fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. nieruchomości i ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne,
  2. wpisowe i składki członkowskie oraz środki finansowe uzyskane z organizacji imprez statutowych,
  3. środki finansowe przekazywane na zlecone Stowarzyszeniu wykonywanie zadań,
  4. darowizny, spadki, zapisy, dotacje,
  5. dochody z lokat i papierów wartościowych.
 2. Wysokość i zasady wpłacania składek członkowskich ustala Zarząd.

§ 35

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy prezesa Stowarzyszenia i skarbnika Zarządu lub wiceprezesa i skarbnika Zarządu lub innych osób upoważnionych przez Zarząd.
 2. Zarząd ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia.
 3. Osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia nie może zawierać zobowiązań których jest stroną.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§36

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały walnego zebrania członków podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.

§37

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne zebranie członków powoła komisje likwidacyjną, która zgodnie z przepisami prawa i uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację. Funkcję komisji likwidacyjnej może pełnić Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, walne zebranie członków wskazuje przeznaczenie majątku Stowarzyszenia pozostałego po pokryciu zobowiązań.